Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน








หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ที่ มส 0023.6/ว346 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบมูลฝอยติดเ... (11 เม.ย. 2567)  
ที่ มส 0023.6/ว1700 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการกำจัดทำข้อเสนอ... (11 เม.ย. 2567)  
ที่ มส 0023.3/ว1701 เรื่อง การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Sy... (11 เม.ย. 2567)  
ที่ มส 0023.3/ว1699 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ... (11 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว1696 เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด... (11 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/3067 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล (11 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว338 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ... (10 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว339 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและป... (10 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว341 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ (10 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว342 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับสื... (10 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว343 เรื่อง สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรั... (10 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว1688 เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐม... (10 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว340 เรื่อง ขอเชิญประชุมคัดเลือกกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิฯ ระดับเขต... (10 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว 336 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศกา... (09 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.3/ว335 เรื่อง ขอส่งบัตรประจำตัวครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย กระทรวง... (09 เม.ย. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.6/ว 332 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กร... (09 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.6/ว 331 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท... (09 เม.ย. 2567)
ที่ มส 0023.5/1654 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญแล... (09 เม.ย. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว 334 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่... (09 เม.ย. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.6/ว 333 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงห... (09 เม.ย. 2567)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด ที่ มส 0017.3/ว 1683 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 เรือง เผยแพร่สือประชาสัม... (12 เม.ย. 2567)  
ที่ มส 0017.1/ว1590 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนช่วยเห... (10 เม.ย. 2567)  
ที่ อว 0627.01/ว24 ลงวันที่ 9 มกราคม 2567 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม แล... (10 เม.ย. 2567)  
อบต.แม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและคัดเ... (07 เม.ย. 2567)
การประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นอกเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน... (31 มี.ค. 2567)
ที่ มส 73601/ว 097 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งพนักงานส่ว... (28 มี.ค. 2567)
ที่ มส 51008/ว699 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราช... (19 มี.ค. 2567)
ที่ มส 61401/268 ลงัวนที่ 13 มีนาคม 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) (18 มี.ค. 2567)
ที่ ศก 0023.2/ว 1569 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 เรื่อง ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้ารา... (18 มี.ค. 2567)
ที่ มส 0023.5/127 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (15 มี.ค. 2567)
ที่ มส 72201/ว 158 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเ... (14 มี.ค. 2567)
ที่ มส 72201/ว 161 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่ว... (14 มี.ค. 2567)
ที่ มส 72201/159 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเล... (12 มี.ค. 2567)
ที่ มส 61401/258 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 เรื่องส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักง... (12 มี.ค. 2567)
มส 0029.2/ว 0228 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอส่งวารสารสำนักงานจัดหางานจ... (09 มี.ค. 2567)
https://ldls.mol.go.th/survey (Link แบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบ... (09 มี.ค. 2567)
ที่ บร 0023.2/ว 1211 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 เรื่อง ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักง... (07 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มดิจิทัล Satun e - Market จำหน่ายสินค้าออนไลน์ (06 มี.ค. 2567)
ที่ อด 0023.2/ว 1241 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี ... (04 มี.ค. 2567)
ที่ อด 0023.2/ว 1243 เรื่อง ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี... (04 มี.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 ... (04 เม.ย. 2567)  

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (02 เม.ย. 2567)  

สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวา... (18 มี.ค. 2567)  

สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม... (16 มี.ค. 2567)

ที่ มส 0020.1/ว 973 ลงวัน... (09 มี.ค. 2567)

5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 ... (05 มี.ค. 2567)

สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรร... (23 ก.พ. 2567)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567... (14 ก.พ. 2567)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ... (05 ก.พ. 2567)

วันที่่ 30 มกราคม 2567 เว... (31 ม.ค. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (20 ม.ค. 2567)

สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจ... (13 ม.ค. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (11 ม.ค. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (04 ม.ค. 2567)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (03 ม.ค. 2567)

14 ธันวาคม 2566 ท้องถิ่นจ... (14 ธ.ค. 2566)

7 ธันวาคม 2566 ท้องถิ่นจั... (07 ธ.ค. 2566)

นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศร... (05 ธ.ค. 2566)

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวล... (04 ธ.ค. 2566)

สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดการประช... (23 พ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเน... (01 ก.พ. 2567)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 29... (29 ม.ค. 2567)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ... (29 ม.ค. 2567)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 29 ... (29 ม.ค. 2567)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (29 ม.ค. 2567)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (01 ธ.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (21 พ.ย. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - กันยายน 2566 (แบบ สขร.1) ข... (21 พ.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (19 ต.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (29 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เ... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถย... (19 ก.ย. 2566)
ที่ มส 74302/620 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปร... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายก... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการก... (03 ก.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เมืองแปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางถนนลูกรังเป็นถนน... (16 มิ.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ป... (15 ก.พ. 2566)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th