Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว4601 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโล... (29 ก.ย. 2565)  
เรียน นายอำเภอปาย ขุนยวม แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เรื... (29 ก.ย. 2565)  
ที่ มส 0023.3/ว4591 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเน... (29 ก.ย. 2565)  
ที่ มส 0023.5/ว4589 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบก... (29 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/ว4589 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบก... (29 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/ว4589 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบก... (29 ก.ย. 2565)
ที่ มส. 0023.2/ว 4585 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงา... (29 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/ว4571 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเ... (28 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว980 เรื่อง ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่... (28 ก.ย. 2565)
ด่วนมาก ที่ มส 0023.3/ว 4553 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปี... (28 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว983 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปราสัมพันธ์เข้าร่วมการสมัครเป็นสมาชิก ... (28 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/ว984 เรื่อง สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวก... (28 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.3/591 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสา... (28 ก.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/8857 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงบประ... (28 ก.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.2/ว981 เรื่อง รายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงา... (27 ก.ย. 2565)
ด่วนมาก ที่ มส 0023.5/ว978 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขา... (27 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/ว977 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าหลวงแร่ให้แก่... (27 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/ว976 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินการ... (27 ก.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว590 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษี... (27 ก.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/8817 เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O ... (27 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดสร้างพระพุทธรูปและวัตถุมงคลราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสการสถาปนากร... (14 ก.ย. 2565)  
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตร "108 ปี ห้องสอนศึกษา มินิมาราธอน 2022" (13 ก.ย. 2565)  
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล "เพชราชภัฏ-เพชรล้านนา" พุท... (09 ก.ย. 2565)  
ที่ มส 0023.5/532 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (07 ก.ย. 2565)
ที่ มส 0023.5/469 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (11 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เ... (08 ส.ค. 2565)
ขอความร่วมมือจัดส่งภาพถ่ายการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าถิ่น หรือชุดชาติพันธุ์ เพื่... (08 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ (02 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร ' การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบคว... (27 ก.ค. 2565)
เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่ง... (27 ก.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/421 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (12 ก.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/407 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เรื่อง ส่งรายงานเงินประจำเดือนจากระบบ ... (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๖๖... (01 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในห้วงวันที่ 27 มิถุนาย... (17 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (26 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแ... (25 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป... (25 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การอบรม "เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม" (25 พ.ค. 2565)
ที่ พป 0003/ว 703 ลงวันที่ 13 เมษายน 2565 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูต... (03 พ.ค. 2565)
ที่ มส 0023.5/249 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (12 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเ... (08 ส.ค. 2565)  

ขอความร่วมมือประเมินความพ... (22 ก.พ. 2565)  

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ท... (18 มิ.ย. 2564)  

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการประเมินคว... (05 มี.ค. 2564)

ทถจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประ... (05 พ.ย. 2563)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำ... (31 ก.ค. 2563)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส... (25 มิ.ย. 2563)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส... (24 มิ.ย. 2563)

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2563)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 น... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถ... (02 ก.ย. 2562)

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เว... (13 ส.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (30 ก.ค. 2562)

วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 62 พ... (28 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานส... (29 ก.ย. 2565)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โ... (22 ก.ย. 2565)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (19 ก.ย. 2565)  
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุง... (15 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 6 ... (06 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 2... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 2... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยน... (01 ส.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และ วัส... (27 มิ.ย. 2565)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ต.หมอกจำแป่ ... (16 มิ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื้อซอยหมู่บ้... (09 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่... (26 พ.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (05 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศเปิดประมูลเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้... (23 มี.ค. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th