Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ.
ด่วน ที่ มส 0023.6/ว605 เรื่อง การดำเนินงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม "หน้า... (02 มิ.ย. 2566)  
ที่ มส 0023.6/361 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงาน... (02 มิ.ย. 2566)  
ที่ มส 0023.5/ว604 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ ... (02 มิ.ย. 2566)  
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว601 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต... (02 มิ.ย. 2566)
ด่วน ที่ มส0023.6/ว603 เรื่อง การบริหารจัดการขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอ... (02 มิ.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว602 เรื่อง สรุปข้อมูลโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหา... (02 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.5/358 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อ... (01 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.2/ว 600 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัม... (01 มิ.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.3/ว2579 เรื่อง แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่... (01 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว2578 เรื่อง เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุ... (01 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.2/ว 2453 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เรื่อง เเจ้งมติประชุมคณะกรรมการพนั... (01 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว2539 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์... (01 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.3/4270 เรื่อง การดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อ... (01 มิ.ย. 2566)
ที่ มส 0023.3/ว2538 เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย (31 พ.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/350 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การโอนจัดสรรงบปี 66... (31 พ.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว597 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การโอนจัดสรรงบปี 6... (31 พ.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว595 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบ... (31 พ.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว594 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค... (31 พ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.2/ว2526 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพน... (31 พ.ค. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/352 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีม... (31 พ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ มส 0023.2/ว550 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัม... (16 พ.ค. 2566)  
ที่ มส 0023.5/315 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากร... (12 พ.ค. 2566)  
ที่ มส 75001/ว186 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่... (10 พ.ค. 2566)  
ที่ มส 73607/ว108 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั... (10 พ.ค. 2566)
ที่ มส 0023.5/250 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (12 เม.ย. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป... (31 มี.ค. 2566)
ที่ มส0029.2/0398 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอส่งวารสารสำนักงานจัดหาจังหวัด... (29 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.1/ว370 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติ... (24 มี.ค. 2566)
ที่ กษ 0917.7/ว120 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศช่องทางอิเล็กท... (24 มี.ค. 2566)
ที่ กค 0726.07/ว887 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรา... (24 มี.ค. 2566)
ที่ พม0602.77/ว300 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติด... (24 มี.ค. 2566)
ที่ มส0013/ว121 ลงวันที่ 14 มีนาค 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางต... (24 มี.ค. 2566)
คู่มือการบันทึกแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (23 มี.ค. 2566)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแ... (23 มี.ค. 2566)
ที่ สผ 0008.06 พิเศษ/ว 90 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประ... (22 มี.ค. 2566)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การปร... (15 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแ... (15 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0023.5/168 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระ... (13 มี.ค. 2566)
ที่ สผ 0008.06 พิเศษ/ว 90 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาส... (13 มี.ค. 2566)
ที่ มส 0017.3/ว1221 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบู... (13 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (03 มิ.ย. 2566)  

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (02 มิ.ย. 2566)  

โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพ... (01 มิ.ย. 2566)  

กำหนดการโครงการเดิน - วิ่... (31 พ.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (19 พ.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (09 พ.ค. 2566)

3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30... (03 พ.ค. 2566)

สถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรร... (06 เม.ย. 2566)

ทถจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมรับมอบ... (06 เม.ย. 2566)

สถจ.แม่ฮ่องสอน ประชุมซักซ... (27 มี.ค. 2566)

(03 มี.ค. 2566)

(03 มี.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน... (15 ธ.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจ... (14 พ.ย. 2565)

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล... (08 ส.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเ... (08 ส.ค. 2565)

ขอความร่วมมือประเมินความพ... (22 ก.พ. 2565)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ท... (18 มิ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันกา... (21 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ป... (15 ก.พ. 2566)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจก... (01 ก.พ. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (23 ม.ค. 2566)  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (18 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 ... (09 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 ... (09 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่... (09 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 3... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เก็บเอกส... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแ... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานส... (29 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โ... (22 ก.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื... (19 ก.ย. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุง... (15 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 6 ... (06 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที... (25 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 สถจ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25... (25 ส.ค. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th