Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

31 ก.ค. 2563
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม

25 มิ.ย. 2563
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมเป็นเจ้าภาพบริหารจัดการตู้ปันสุขในนามของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการ "แม่ฮ่องสอนปันสุข" ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังใหม่ ชั้น 1

24 มิ.ย. 2563
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม

18 พ.ค. 2563
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2563 นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

02 ก.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท โดย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นปร

02 ก.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถจ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน

02 ก.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบชุดโต๊ะเก้าอี้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลแม่สามแลบ และตำบลแม่โถ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

02 ก.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจติดตามการดำเนินงานของ อบจ.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม อบจ.แม่ฮ่องสอน

02 ก.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของ สถจ.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

13 ส.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ทถจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ ตามโครงการ อพ.สธ.(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น) ณ อบต.บ้านกาด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผว

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th