Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไมโครเวฟ วงเงินงบประมาณ 173,000 บาท
17 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการไถปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เสนทางการเกษตร บ้านไม้ฮุง เนื่องวจากเหตุอุทกภัย (เส้นทางห้วยนาอ่อน) วงเงินงบประมาณ 112,000 บาท
17 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการไถปรับถนนลูกรังสามแยกหนองเขียวถึงบ้านพอนอคี วงเงินงบประมาณ 130,000 บาท
10 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสบเมย วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท
08 พ.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/661 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
30 ต.ค. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/641 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
19 ก.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน มส0023.2ว4146 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง การพิจารณากำหนดสำนักงาน อบต. เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2560
13 ก.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา
08 ก.ย. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/525 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
17 ส.ค. 2560 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-614378 โทรสาร : 053-614378  อีเมล์ : 
admin@maehongsonlocal.go.th
www.maehongsonlocal.go.th