Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 มิ.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การควบคุมภายในการบิรการจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 มิ.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับรางวัล HER AWARDS, UNFPA THAILAND 2024 ของกองทุนประชากรแห่งประชาชาติ
12 มิ.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่นที่ 6 (ปบถ.6) ของสถาบันพระปกเกล้า
12 มิ.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริการจัดการน้ำสูญเสีย รุ่นที่ 3/2567 ของการประปานครหลวง
12 มิ.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/296 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai
10 มิ.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2567
04 มิ.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
20 พ.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวข้องกับการสอยคัดเลือกข้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
20 พ.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
20 พ.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th