Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2555
ถึง
01 ต.ค. 2555
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับโอน จำนวน ๖ ตำแหน่ง
10 ก.ย. 2555
ถึง
10 ก.ย. 2555
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง
10 ก.ย. 2555
ถึง
10 ก.ย. 2555
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน เทศบาลตำป่าซาง จังหวัดเชียงราย รับโอนพนักงานจำนวน ๖ ตำแหน่ง
19 เม.ย. 2555
ถึง
19 เม.ย. 2555
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
09 ก.พ. 2555
ถึง
09 ก.พ. 2555
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน อบต.ถำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะรับโอน พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งต่างๆ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th