Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 มิ.ย. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะ ไปตรวจนิเทศงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

21 พ.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564

21 พ.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564

21 พ.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564

05 มี.ค. 2564
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

05 พ.ย. 2563
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ทถจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

31 ก.ค. 2563
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม

25 มิ.ย. 2563
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมเป็นเจ้าภาพบริหารจัดการตู้ปันสุขในนามของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการ "แม่ฮ่องสอนปันสุข" ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังใหม่ ชั้น 1

24 มิ.ย. 2563
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม

18 พ.ค. 2563
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2563 นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th