Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

04 มิ.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอง และข้าราชการ ในสังกัด สถจ.แม่ฮ่องสอนได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

04 มิ.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน สถจ.แม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. ด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562 หลักสูตร ทิศทางการบริหารงานบุคคล การเลื่อนระดับ การจัดทำผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2562 ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่อง

28 พ.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบุคลากรในสังกัดสถจ.แม่ฮ่องสอนร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

23 พ.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

23 พ.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการคัดเลือก อปท.ต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

14 พ.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่ดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม สถจ.แม่ฮ่อง

14 พ.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท.ด้านการบริหารงานบุคคลประจำปี 2562 หลักสูตร: การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ค.62 ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอ

30 เม.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการประเมินผู้บริหาร อปท. โดยมี ป.อาวุโส เป็นประธานฯ ร่วมด้วยคณะทำงาน และพนักงานส่วนตำบลร่วมชี้แจงให้ข้อมูล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ตำบลผาบ่อง จัง

29 เม.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 29 เมษายน 2562 พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถจ.แม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอ

29 เม.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 29 เมษายน 2562 พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th