Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
วาระงานผู้บริหาร สถจ.
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/453 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
13 ส.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/388 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
21 ก.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/339 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS
01 ก.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.1/ว 409 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ "ระบบการให้บริการและถ่ายทอดความรู้"
01 ก.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาและการเรียนรู้ ICT
19 มิ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.1/ว 392 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครงานตามโครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
16 มิ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำสัปดาห์ ของศูนย์พัฒนาและการเรียนรู้ ICT
16 มิ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.5/ว 3176 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5
16 มิ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.1/ว 375 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตามโครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
11 มิ.ย. 2563 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/283 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612902 โทรสาร : 053-612902  อีเมล์ : msn@dla.go.th

www.maehongsonlocal.go.th