Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 เม.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0017.3/ว 1683 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 เรือง เผยแพร่สือประชาสัมพันประเพณีสงกรานต์ของกระทรวงวัฒนธรรมและแนวงทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2567
10 เม.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ อว 0627.01/ว24 ลงวันที่ 9 มกราคม 2567 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
10 เม.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.1/ว1590 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนช่วยเหลือจัดหาเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
07 เม.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน อบต.แม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
31 มี.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน การประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นอกเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้วงเดือนสิงหาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567
28 มี.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 73601/ว 097 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง
19 มี.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 51008/ว699 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
18 มี.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ ศก 0023.2/ว 1569 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 เรื่อง ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสรรข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
18 มี.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 61401/268 ลงัวนที่ 13 มีนาคม 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)
15 มี.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน เมือง สถ.จ.แม่ฮ่องสอน ที่ มส 0023.5/127 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
โทรศัพท์ : 053-612841 โทรสาร : 053-612841 ต่อ 66  อีเมล์ : msn@dla.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
saraban_msn@dla.go.th
www.maehongsonlocal.go.th