Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ติดต่อ อปท.
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กล่มุงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์ม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สจุริต โปร่งใส
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ.2565
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดคุณธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การรายงานข้อมูลผ่าน e-form
การรายงานตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรายงานตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.จ.
ประกาศ ก.ท.จ.
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.จ.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มรายงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Responsive image
วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการโดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
         
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2567